สินค้าและบริการ

ระบบดูแลนักเรียนออนไลน์

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการนักเรียน
สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ แบบออนไลน์ได้ทุกที่
เราคือซอฟต์แวร์ที่คุณกำลังมองหา

ภาพรวมของระบบ

 • ติดตั้งได้ทั้งระบบปฏิบัติการ ​Linux และ Windows ทั้ง PC และ Server
 • รองรับ PHP 5.2 - PHP 5.5 และ ฐานข้อมูล MySql 5.0 +
 • ติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องแม่ข่ายเพียงเครื่องเดียว ก็ใช้งานได้ทั้งระบบ
 • รองรับการใช้งานทั้งในระบบ อินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต
 • ใช้งานผ่าน Browser รองรับการทำงานกับ Firefox v.30+ , Chrome และ Internet Explorer v.10+
 • รองรับการทำงานกับผู้ใช้งานหลายคนในเวลาเดียวกัน
 • ระบบถูกพัฒนาจากเวอร์ชัน 1 พัฒนาและเก็บความต้องการของผู้ใช้มายาวนานกว่า 4 ปี เน้นการออกแบบหน้าจอระบบให้มีการใช้งานที่ง่ายขึ้น การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี Ajax
 • ระบบรายงาน สามารถสั่งพิมพ์รายงานทั้งการแสดงผลผ่านทาง Browser, แสดงผลเป็นไฟล์ PDF และส่งออก
 • แบ่งการทำงานของระบบออกเป็น ผู้ดูแลระบบ, ครู, งานกิจกรรม, งานปกครอง, ผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่และนักเรียน อย่างชัดเจน
 • ระบบเชื่อมต่อแผนที่ Google Map พร้อมคำนวณระยะทาง, ระยะเวลาการเดินทางจากสถานศึกษา ไปยังบ้านของนักเรียนให้อัตโนมัติตามที่อยู่ของนักเรียน
 • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง Web Cam สำหรับถ่ายภาพนักเรียน
 • รองรับการถ่ายภาพนักเรียนในการลงเวลาอัตโนมัติผ่านกล้อง Web Cam เมื่อลงเวลาผ่านโปรแกรม ทำให้สามารถตรวจสอบภาพการลงเวลาย้อนหลังได้
 • ฯลฯ

คุณลักษณะเฉพาะของระบบดูแลนักเรียนออนไลน์

การบันทึกการลงเวลากิจกรรม

 • รองรับการสร้างประเภทกิจกรรมเพื่อใช้สำหรับลงเวลา เช่นกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง และกิจกรรมลูกเสือ และอื่นๆ ได้อย่างไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดเกณฑ์การผ่านกิจกรรม พร้อมรายงานสรุปผลผู้เรียนผ่าน / ไม่ผ่านกิจกรรม ตามที่กำหนด
 • สามารถกำหนดช่วงเวลากิจกรรมได้ทั้งแบบภาพรวมของสถานศึกษา และแบบรายห้องเรียน
 • รองรับการบันทึกการลงเวลากิจกรรมทั้งแบบบันทึกผ่านโปรแกรม, เครื่องอ่านบาร์โค้ด, การนำเข้าข้อมูลการลงเวลาจากเครื่องบันทึกลงเวลาภายนอก และยังสามารถรองรับเครื่องอ่านลายนิ้วมือแบบ Network (เป็นเครื่องรุ่นพิเศษ โดยสามารถสแกนลายนิ้วมือ ได้พร้อมกันหลายเครื่อง โดยที่ข้อมูลการลงเวลาจะถูกบันทึกลงโปรแกรม iStudent v.2 โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องนำข้อมูลมา import เข้าให้วุ่นวาย)
 • รองรับการส่ง SMS การลงเวลาแบบ real time ที่จะส่งไปยังหลายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง (มีระบบหน่วงเวลา ป้องกันการลงเวลาเล่น ทำให้ไม่ต้องเปลืองค่าส่ง SMS)
 • สามารถสรุปส่ง SMS แจ้งเตือนผู้ปกครอง กรณีบุตรหลานไม่เข้าเรียนแบบรายวัน และ SMS สรุปการมาเรียนตามช่วงวันที่
 • สามารถถ่ายรูปทรัพยากรได้โดยตรงจากกล้องเว็บแคม หรือเลือกไฟล์ภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • ฯลฯ

การจัดการเรียน/การสอน

 • สามารถจัดตารางเรียน ได้ทั้งแบบการจัดตารางเรียนตามครูผู้สอน และการจัดตารางเรียนตามกลุ่มเรียน
พร้อมการสั่งพิมพ์ตารางสอนในรูปแบบตารางที่ดูง่ายเป็นธรรมชาติ และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
 • สามารถกำหนดรายวิชาเลือกเพิ่มเติม และวิชากิจกรรมเพื่อเปิดให้นักเรียนลงทะเบียนแบบออนไลน์ได้เอง พร้อมกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนได้เองแบบอิสระ ทั้งจำนวนที่รับ, รายวิชาที่เปิดสอน และระยะเวลาการลงทะเบียน
 • สามารถสร้างแผนการสอนได้ทั้งแบบตามครูผู้สอน และแบบกลุ่มเรียน เพื่อใช้สำหรับเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา และเก็บคะแนนรายวิชา
 • สามารถเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา และเก็บคะแนนรายวิชา ในมุมมองรายชื่อ และมุมมองรูปภาพประจำตัวผู้เรียน
 • สามารถเพิ่ม/ลบ รายชื่อนักเรียนในรายวิชาที่ต้องการได้อย่างอิสระ
 • รายงานสำหรับงานวัดผลที่ครบที่สุด อาทิเช่น ชุด ป.พ.5,แบบบันทึกเวลาเรียน, แบบประเมินผลการเรียน, แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา, รายงานนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค, แบบ วผ.1/1, แบบ วผ.1/3, แบบอนุมัติผลการเรียน, แบบแจ้งผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ (ติด 0), แบบแจ้งขาดเรียนเกิน (ข.ร.)
 • สามารถกำหนดให้นักเรียนที่ต้องการทำการเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชาแทนครูได้
 • มีระบบประเมินครูผู้สอน โดยผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน พร้อมทั้งสรุปการประเมินครู รายบุคคลได้
 • ฯลฯ

การประเมินคัดกรอง

 • ระบบรองรับการประเมินคัดกรองนักเรียน อาทิเช่น แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน, แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ), แบบคัดกรอง, แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ), แบบวัดโรคซึมเศร้า, แบบวัดความเครียด, แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต, แบบประเมินพหุปัญญา
 • สามารถสร้างแบบประเมินแบบอื่นๆ ได้เอง นอกเหนือจากที่ระบบมีให้
 • สามารถส่งออกข้อมูลแบบประเมินคัดกรอง เพื่อใช้สำหรับโปรแกรมคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนของ สพฐ.(ScanTool ) ทำให้ลดภาระการกรอกรายละเอียดต่างๆ ของนักเรียน
 • มีระบบประเมินตัวผู้เรียน โดยแบ่งผู้ประเมินเป็น ผู้เรียนประเมินตนเอง, ผู้ปกครองประเมินบุตรหลาน และครูประเมินนักเรียนในความดูแล
 • สามารถกำหนดประเภท ความดี ความผิด การลงโทษ พร้อมทั้งกำหนดเกณฑ์คะแนนความประพฤติได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลความผิด ของนักเรียนได้ โดยระบุ วันที่ ภาคเรียน ประเภท รายละเอียด คะแนนที่ตัด
 • ฯลฯ

ส่วนบริการนักเรียน

 • สามารถตรวจสอบผลการเรียนของตัวเอง ทั้งแบบภาพรวม และแบบรายวิชา
 • สามารถตรวจสอบรายการพฤติกรรมของตัวเองได้ (การทำความดี, การทำความผิด, คะแนนความประพฤติและประวัติการอบรม)
 • นักเรียนสามารถเรียกดูข้อมูลการเข้าเรียน และคะแนนเก็บของแต่ละรายวิชาได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา
 • นักเรียนสามารถเรียกดูข้อมูลการลงเวลามาเรียนของตัวเองได้ ทั้งแบบปัจจุบัน และแบบย้อนหลังได้
 • มีระบบประเมินพฤติกรรม โดยนักเรียนเป็นผู้ประเมิน และผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน
 • สามารถประเมินครูผู้สอนได้ ตามรายวิชาที่เรียน
 • นักเรียนสามารถเรียกดูตารางเรียนของตัวเอง และสั่งพิมพ์ได้ โดยแสดงในรูปแบบตารางเรียนอย่างชัดเจน พร้อมรายละเอียดรายวิชา
 • สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกเรียน และวิชากิจกรรม ได้ด้วยตัวเอง (รายวิชา, จำนวนการเปิดรับ และระยะเวลาการเปิดลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดได้เองอย่างอิสระ)
 • ฯลฯ

ฝ่ายบริหาร

 • มีระบบติดตามงานครูผู้สอน เพื่อคอยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่การสอน การเช็คชื่อ การวัดผลประเมินครู
 • การติดตามงานครูที่ปรึกษา เพื่อคอยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา ในการดูแลนักเรียนในความรับผิดชอบ
 • การติดตามงานปกครอง เพื่อคอยติดตามการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
 • มีระบบตรวจสอบการเข้าใช้งานครู ในแต่ละครั้ง และรายงานสรุปจำนวนครั้ง เพื่อใช้ในการบริหาร
 • มีระบบตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของนักเรียน เพื่อใช้ในการบริหาร
 • ฯลฯ

ระบบเด่นอื่นๆ

 • การเรียกดูข้อมูลนักเรียนแบบรายคนแบบ Quick Link โดยสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ของนักเรียน อาทิเช่น ประวัติส่วนตัว, การเรียน, การลงเวลา , ตารางเรียน ฯลฯ
 • การเรียนดูข้อมูลนักเรียนแบบรายห้องเรียนในมุมองรูปภาพ แบบ Quick Link
 • สามารถเพิ่ม / ลบ ผู้ดูแลระบบ และกำหนดรหัสผู้ควบคุมระบบรูดบัตร แบบแยกจากกันได้อิสระ
 • มีหน้าเว็บแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสถานศึกษา โดยสามารถเพิ่ม/ลบ ข่าวประชาสัมพันธ์, บทความ และเสียงตามสาย ได้เอง
 • มีหน้าเว็บแสดงข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา อาทิเช่น ข้อมูลสรุปจำนวนนักเรียน, ข้อมูลสรุปจำนวนเชื้อชาติ, ข้อมูลสรุปจำนวนสัญชาติ, ข้อมูลสรุปจำนวนศาสนา และข้อมูลสรุปจำนวนกรุ๊ปเลือด
 • สามารถสั่งพิมพ์รายงานได้ทั้งแบบผ่านหน้าเว็บ, แสดงในรูปแบบ PDF หรือส่งออกเป็นไฟล์ Microsoft Excel (รายงานเกือบทั้งหมดจะสามารถทำได้)
 • ฯลฯ

รายงานมากกว่า 50+ รายงาน
พร้อมระบบแสดงตำแหน่งแผนที่บ้านนักเรียนแบบภาพรวม
เชื่อมต่อ GoogleMap