สินค้าและบริการ

ระบบบริหารงานห้องสมุดออนไลน์
hpLibrary v.8

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 12 ปี จากโปรแกรม windows application พัฒนามาเป็น Web Based Application (Happy Library v.7) แล้วพัฒนาต่อเนื่องจนถึงเวอร์ชั่นล่าสุดในปัจจุบัน Happy Library v.8 ที่ได้รวมคุณสมบัติและเพิ่มเติมฟังก์ชั้นอีกมากมาย จัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน AACR2 จัดหมวดหมู่หนังสือในระบบทศนิยมดิวอี้ (DDC) พร้อมด้วยการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหน้าจอการใช้งานใหม่หมด เพื่อความง่ายในการใช้งาน

คุณลักษณะทั่วไป

 • โปรแกรมติดตั้งที่เดียวเครื่องแม่ข่าย Intranet หรือ Internet ได้ทั้ง Linux และ windows
 • รองรับการบันทึกข้อมูลตามระบบดิวอี้, แอลซี โดยจักเก็บข้อมูลตามาตรฐาน AACR2
 • รองรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดสำหรับการยืม-คืน พร้อมการสั่งพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับหนังสือ โสตวัสดุต่างๆ
 • รองรับการเชื่อมต่อกล้อง Web Cam สำหรับการถ่ายรูปสมาชิก, รูปปกหนังสือ โสตวัสดุต่างๆ
 • ระบบรักษาความปลอดภัยกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แบบรายเมนู ควบคุมการเข้าถึงการเพิ่ม, ลบ และแก้ไขข้อมูลได้
 • รองรับการกำหนดวันหยุดทำการของห้องสมุดแบบอิสระ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงระบบกำคำนวนค่าปรับของระบบยืม-คืน แบบอัตโนมัติ
 • รายงานสามารถแสดงผลได้ทั้งรูปแบบ PDF, แสดงผ่านหน้า Browser ปกติ และส่งออกเป็นไฟล์ Microsoft Excel พร้อมทั้งยังมีรายงานในรูปแบบกราฟ ที่แสดงสถิติต่างๆ
 • มีระบบเว็บแสดงข้อมูลข่าวส่ารของห้องสมุด โดยสามารถเพิ่มข่าวสาร, บทความ พร้อมแสดงหนังสือแนะนำได้อย่างอิสระ
 • ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสืบค้นรายการหนังสือ, โสตวัสดุ, วารสาร ผ่านหน้าเว็บของห้องสมุดแยกจากระบบ Backend ได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ฯลฯ

คุณลักษณะเฉพาะของระบบบริหารหารงานห้องสมุดออนไลน์

ระบบทะเบียนทรัพยากร

 • สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง หนังสือ, โสตวัสดุ และวารสาร/สิ่งพิมพ์
 • สามารถเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปได้โดยการบันทึกเลขทะเบียนเพิ่มในรายการข้อมูล, หนังสือหรือโสตวัสดุที่มีอยู่แล้ว และสามารถเพิ่มรายการที่จัดซื้อใหม่โดยบันทึกได้ในลักษณะปกติ
 • สามารถลงทะเบียนทรัยพากร โดยกำหนดการให้เลขทะเบียนแบบอัตโนมัติ หรือแบบกำหนดเลขทะเบียนเอง และสามารถลงทะเบียนแบบต่อเนื่องได้
 • สามารถตรวจสอบเลขทะเบียนหนังสือ, โสตวัสดุ ที่ซ้ำกันได้
 • สามารถทำสำเนารายการหนังสือ และโสตวัสดุได้
 • สามารถจัดเก็บหัวเรื่องได้ไม่จำกัด
 • สามารถถ่ายรูปทรัพยากรได้โดยตรงจากกล้องเว็บแคม หรือเลือกไฟล์ภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถบันทึกทะเบียนยกเลิก จำหน่ายจ่ายโอนได้
 • สามารถบันทึกรายการซ่อมแซมหนังสือ พร้อมรายละเอียดการซ่อมได้
 • ฯลฯ

ระบบบริการยืม-คืน

 • ยืม-คืนอัตโนมัติโดยใช้บัตรสมาชิกเพื่อทำรายการภายในหน้าจอเดียวกัน พร้อมแสดงรายละเอียดสมาชิก, รูปสมาชิก, สิทธิการยืม และใช้คีย์ลัดในการเพิ่ม/บันทึก การยืม-คืนได้
 • สามารถบันทึกรายการคืนโดยตรวจสอบรายการที่เกินกำหนดส่ง คำนวนค่าปรับพร้อมทั้งระบุการชำระค่าปรับ และทำส่วนลดค่าปรับได้
 • สามารถตรวจสอบสถานะค้างส่งของสมาชิกแต่ละคนได้ รวมทั้งสมาชิกสมารถตรวจสอบรายการของตนเองได้
 • สามารถทำรายการคืนโดยไม่ต้องป้อนรหัสมาชิก
 • สามารถทำรายการยืมพร้อมกันหลายเล่มโดยไม่ต้องป้อนรหัสสมาชิกซ้ำ
 • สามารถทำรายการยืมจากเลขทะเบียนที่ได้จองไว้ได้
 • สามารถสืบค้นรายชื่อสมาชิกห้องสมุดในหน้าจอยืม-คืนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้าใหม่
 • สามารถควบคุมการยืม-คืน และกำหนดวันหมดอายุของแต่ละสมาชิกได้
 • ฯลฯ

ระบบจัดการสมาชิก

 • สามารถกำหนดประเภทสมาชิกได้ไม่จำกัด กำหนดสิทธิการยืม-คืน ค่าปรับต่อวัน เงื่อนไขการคืน แบบกำหนดจำนวนวันหรือระบุวันคืนของสามาชิกแตกต่างกันตามประเภทของสมาชิกได้
 • สามารถสืบค้นรายชื่อสมาชิกห้องสมุดได้ทั้งทางชื่อสมาชิก นามสกุล และค้นจากรหัสสมาชิก
 • สามารถบันทึกข้อมูลสมาชิก ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ, สกุล, เพศ, ที่อยู่, เบอร์โทร, วันเกิด, ระดับชั้น, ห้องเรียน, วันที่เป็นสมาชิก, วันที่หมดอายุ, ประเภทสมาชิกได้
 • สามารถระงับสิทธิ์ของสมาชิกในการยืมทรัพยากรได้
 • สามาบันทึกภาพสมาชิก ทั้งการเลือกไฟล์ภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และการถ่ายภาพโดยตรงจากกล้องเว็บแค็มได้
 • ฯลฯ

ระบบนับจำนวน

 • มีระบบนับจำนวนเข้าใช้บริการห้องสมุดโดยการรูดบัตร หรือป้อนรหัสมาชิกได้
 • มีระบบนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ห้องสมุด โดยแสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมดในวัน แสดงจำวนผู้ที่เข้าชมที่ยังออนไลน์ แสดงจำวนผู้เข้าชมเว็บทั้งหมด และจัดเก็บหมายเลข IP, วันที่ และเวลาที่เข้าชมได้
 • กำหนดจุดนับจำนวนได้ไม่จำกัด
 • ฯลฯ

ระบบงานสืบค้น

 • สามารถสื้บค้นข้อมูลหนังสือ เช่น หัวเรื่อง, ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, สำนักพิมพ์, เลข ISBN ได้
 • สามารถสืบค้นข้อมูลโสตวัสดุ เช่น หัวเรื่อง, ชื่อเรื่อง, ผู้จัดพิมพ์ได้
 • การสืบค้นหนังสือ, โสตวัสดุ สามารถแสดงรายละเอียดและรูปถ่าย พร้อมแสดงเลขทะเบียนและสถานะทะเบียนว่าง ถูกยืม หรือถูกจอง ได้
 • สมาชิกสามารถทำรายการจองจากการสืบค้นหนังสือและโสตวัสดุได้
 • ฯลฯ

ระบบจัดการข่าวสาร

 • มีระบบหน้าเว็บไซต์หลักห้องสมุดสำหรับให้บริการข่าวสารต่างๆ ของทางห้องสมุดได้
 • สามารถแสดงหนังสือแนะนำของห้องสมุด พร้อมทั้งรูปถ่าย และสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ของหนังสือได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ของห้องสมุดได้ไม่จำกัด
 • สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงบนทความแนะนำของห้องสมุดได้ไม่จำกัด
 • สามารถบันทึกขอ้มูลและแสดงข้อแนะนำการใช้ห้องสมุดได้
 • ฯลฯ

รายงานมากกว่า 60+ รายงาน พร้อมกราฟสถิติต่างๆ
จัดแบ่งรายงานออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน