New Ribbon

สามารถจัดทำใบ บส.01 และ บส.01-1หรือ Excel Loader ที่ใช้กับกระทรวงการคลังในระบบ GFMIS ได้อัตโนมัติระบบควบคุมเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง

สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง ในระบบงานพัสดุ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลระบบประมวลผลออกเอกสาร การจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยอัตโนมัติ เช่น บันทึกขออนุมัติ , รายงานขอซื้อ/ จ้าง , คำสั่งแต่งตั้ง, ใบตรวจรับพัสดุ, ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง , บันทึกข้อตกลง , สัญญาซื้อขาย/จ้าง,หลักประกันสัญญา

ระบบควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ–ครุภัณฑ์/ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง

สามารถบันทึกข้อมูล วัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้าง ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลและจัดเป็นฐานข้อมูล ในระบบควบคุมการเบิกจ่าย วัสดุ – ครุภัณฑ์ โดยอัตโนมัติ เช่น การออกหมายเลขวัสดุ – ครุภัณฑ์ , ทะเบียนคุมวัสดุ-ครุภัณฑ์ , ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ – ครุภัณฑ์ คิดค่าเสื่อมสะสมของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ อัตโนมัติ

ระบบควบคุมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน

สามารบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขอเบิกจ่ายเงิน ทั้งหมดในหน่วยงาน ทั้งในส่วนการจัดซื้อจัด / จ้าง (ข้อมูลเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ) การเบิกจ่ายเงินประจำต่างๆ ระบบจะทำการประมวลผลและ เก็บเป็นฐานข้อมูล แล้วจัดทำฏีกาจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เช่น ฏีกาเบิกเงิน,งบรายละเอียดประกอบฎีกา,ใบรับรองผู้เบิก,ใบสำคัญรับเงิน,ใบ รังรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย,บันทึกขออนุญาตเบิกจ่าย